Výtvarný obor


Ve výtvarném oboru naši ZUŠ probíhá výuka skupinovou formou ve třech ateliérech, jsou to:

- ateliér plošné tvorby

- ateliér prostorové tvorby

- ateliér multimediální tvorby

Studijní skupiny jsou většinou věkově smíšené, tvoří je tedy žáci různých ročníků. Vzniká tak přirozený tvůrčí kolektiv, jehož členové mohou diskutovat o výtvarných problémech a postupech, starší žáci jsou příkladem pro mladší, předávají jim své zkušenosti a zároveň se učí přebírat odpovědnost za práci celé skupiny. Kromě skupinového principu uplatňujeme ve vyučování také individuální přístup, kdy žáky vedeme k vlastnímu přístupu a orientaci v probírané látce a umožňujeme jim tak rozvoj v oblastech, které jsou jim blízké a ve kterých chtějí získat hlubší znalosti a dovednosti.

V rámci výuky v jednotlivých ateliérech představujeme výtvarné umění v širším záběru, s odkazem na různorodost současné moderní tvorby včetně historických souvislostí. Žáci tím získávají komplexní výtvarné vzdělání pod vedením pedagogů, kteří jim podle své specializace předávají zkušenosti z oboru, ve kterém mají dlouholetou praxi. Toto personální zajištění výuky ve spojení s materiálními a technickými podmínkami školy nabízí velmi širokou škálu vyučovaných tvůrčích technik a postupů.Podřízené stránky (4): Agentura NAŠA TV Animace Keramika Kreslírna
Comments