Pro rodiče‎ > ‎

Přijímací řízení do ZUŠ

Obecné informace:
 1. Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové zkoušky. Termíny talentových zkoušek budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy a v Polickém měsíčníku.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek 
 3. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor. Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.
 4. Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, do základního studia I. stupně od 7 let a do II. stupně základního studia od 14 let.
 5. Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 6. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu.
 7. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 8. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat 2. kolo přijímacího řízení.
 9. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.
 10. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy

 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (Vyhláška č. 70/2019 Sb. §2 (1))
 • Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise  (Vyhláška č. 70/2019 Sb. §2 (2))
Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia hudebního oboru:

Dítě
a) zazpívá jednotlivě zahrané tóny, rozezná vyšší a nižší
b) zazpívá dvě písně dle vlastního výběru
c) vytleská zadaný rytmický útvar
d) zazpívá zadaný jednoduchý melodický motiv
e) rozpozná počet zahraných tónů současně (1, 2 a více)

Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia výtvarného oboru:

Přijímací zkouška do výtvarného oboru ZUŠ má dvě části:

1. Praktická část - kresba tužkou:
- Volné téma - si uchazeč vybere na základě vlastních zkušeností a zájmů. Hodnotíme originalitu, nápaditost a do jaké míry se mu daří jeho podstatu vystihnout kresbou. 
- Kresba konkrétního předmětu, ve které hodnotíme schopnost zachytit tvar a konstrukci. 

2. Druhá část - ústní pohovor. Uchazeč hovoří o své volné kresbě a dosavadních zkušenostech s výtvarnou tvorbou. 
Ve studijním zaměření multimediální výtvarná tvorba je pohovor doplněn o  vyplnění jednoduchého dotazníku zaměřeného na motivaci ke studiu a rozhovor nad vyplněnými odpověďmi.
Kladně přihlížíme ke komunikativnosti, vlastním výtvarným aktivitám, vztahu a zájmu o obor. Součástí toho mohou být i výtvarné práce donesené z domova.

Při hodnocení přihlížíme k věku uchazeče.
O přijetí rozhodne tříčlenná komise podle výše uvedených kritérií.

Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia tanečního oboru:

Dítě
a) má správné přirozené držení těla při stoji i chůzi
b) má volné kyčelní klouby, bez blokací
c) má pohybové předpoklady (pohyblivostní schopnost určena např. pomocí předklonu v sedu, ve stoji)
d) dokáže dodržet, zopakovat jednoduchý rytmus
Comments