Aktuality‎ > ‎

Informace k organizaci nového školního roku vzhledem epidemické situaci

přidáno: 31. 8. 2020 2:38, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče a žáci,

se začínajícím školním rokem zveřejňuji základní sadu informací týkající se vlivu epidemické situace na výuku v ZUŠ Police nad Metují od 1. září 2020.

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena plošná pravidla při organizaci vstupu dětí a žáků do budovy a pohyb osob před budovou.
 • Nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách a odděleních.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Prosíme zákonné zástupce žáků a další osoby uvnitř budovy školy, aby svůj pobyt v budově zkrátili na nejkratší možnou dobu.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, případně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači po dobu 20 až 30 sekund, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci,  kterých  se  zákaz  nedotkne,  pokračují  v prezenčním  vzdělávání. 
 • Žáci základní umělecké školy nemají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola  nemá  povinnost  aktivně  zjišťovat  u  jednotlivých  žáků  příznaky  infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti  svalů  a  kloubů,  průjem,  ztráta  chuti  a  čichu  apod.),  ale bude těmto  příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

  • příznaky jsou  patrné  již  při  příchodu  žáka do  školy  –  žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka  –  tuto  skutečnost  oznámit  zákonnému  zástupci  neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se  vyskytnou,  jsou  patrné  v průběhu  přítomnosti  žáka ve  škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně  informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 
 • Ve  všech  uvedených  případech  škola  informuje  zákonného  zástupce,  resp.  zletilého  žáka  nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS  nebo MZd dojde  k uzavření školy, platí u škol a školských  zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • S ohledem na  povinnost  základních  uměleckých  škol  poskytovat  vzdělávání  distančním způsobem, se úplata nevrací. 

V Polici nad Metují dne 28. srpna 2020

Comments