Aktuality

Od 25.11. individuální výuka opět ve škole!

přidáno: 22. 11. 2020 0:48, autor: Bořek Lubor

Milí žáci a rodiče!

Podle pokynů ministerstva bude od středy 25. listopadu 2020 umožněna prezenční individuální výuka „jeden na jednoho“, tedy jeden učitel, jeden žák. Děti i učitelé si s sebou povinně přinesou roušku a budou ji mít po celou dobu výuky na ústech a na nose s výjimkou těch činností, které by s rouškou nebyly možné – při zpěvu a hře na dechové nástroje (v takovém případě přijdou všichni v roušce, ale při výuce budou učitelé a žáci bez roušky a budou od sebe alespoň dva metry, abychom zbytečně neriskovali).
Brány naší školy se tedy 25. listopadu 2020 otevřou alespoň hudebníkům pro výuku jejich nástroje či zpěvu, ostatní výuka zůstává prozatím na dálku.
 
Jako další krok očekáváme, že se brzy riziko sníží na úroveň 3, abychom mohli otevřít školu pro skupinu 9 dětí + 1 učitel, a nejvíc se těšíme, že se riziko v brzké době sníží i na úroveň 2 či 1, a my otevřeme školu úplně a budeme učit všechny děti prezenčně. 
Zatím ale samozřejmě nevíme, kdy tohle bude možné.
 
Moc se tedy v tuto chvíli těšíme aspoň na hudebníky!

Vaše ZUŠ

Rychlá informace ze ZUŠ - 1.11.2020

přidáno: 1. 11. 2020 9:36, autor: Bořek Lubor

Milí žáci, vážení rodiče!


Veškerá výuka na naší ZUŠ bude z nařízení vlády nadále pokračovat distančním způsobem. Věřte, nemáme z toho radost a jsme si vědomi, že sebelepší on-line výuka nenahradí osobní setkání žáka s učitelem. 

Všem, kteří jste dosud měli problém s připojením do vzdělávací platformy Moodle, se omlouváme. Společně se správcem sítě budeme dále pracovat na jejím zkvalitnění. 

V případě ztráty hesla nebo jiných potíží se neváhejte obrátit na vedení školy. 


Přejeme vám všem zdraví, sílu a naději na lepší zítřky.


Vedení ZUŠ v Polici nad Metují

Informace rodičům k výuce na ZUŠ od 14.10.2020

přidáno: 13. 10. 2020 10:01, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 13. 10. 2020 10:02 ]


Vážení rodiče, milí žáci!

Jen několik dnů platilo povolení vyučovat na ZUŠ individuální výuku hudebního oboru prezenčně a po včerejším vyhlášení Vlády ČR je zase všechno jinak: Všechny školy musí přejít na distanční výuku od středy 14.10.2020.

To znamená, že od tohoto dne také veškerá výuka na naší ZUŠ musí přejít pouze na distanční výuku.

Náš virtuální prostor pro tuto výuku (program MOODLE) je na adrese:

https://vyuka.zuspolice.cz/

kde žáci naleznou zadané úkoly, popřípadě se budou moci setkávat online se svými učiteli.

Přihlašovací údaje žáci již většinou dostali. Pokud je ještě nemáte, obraťte se, prosím, na svého vyučujícího, který by vám přihlašovací jméno a heslo měl poskytnout. Při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla, které si můžete nastavit tak, aby pro vás bylo snadněji zapamatovatelné.

Pod jedním přihlášením mají žáci přístup ke všem svým vyučujícím, předmětům i oborům.

V rámci distančního studia se budeme snažit vést děti k větší samostatnosti a tvořivosti.

Budeme doufat, že po podzimních prázdninách vláda povolí zase návrat k normální výuce.

Děkujeme za trpělivost a vaši přízeň v této náročné době.

 

Vedení ZUŠ Police nad Metují

Informace rodičům k výuce od 12.10.2020

přidáno: 12. 10. 2020 0:20, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče, milí žáci!

Po týdnu jsme opět nuceni vás informovat o změně ve výuce. 
Z nařízení vlády přechází na 14 dní od 12.10. - 23.10.2020 veškerá kolektivní výuka na distanční studium. 
Individuální výuka na hudebním oboru bude probíhat nadále prezenčně.
Případné požadavky na distanční formu výuky (především ze zdravotních důvodů) je třeba osobně domluvit se svým vyučujícím.

MŠMT dále vyhlašuje 26.10. - 27.10. dny volna, následuje státní svátek a dva dny podzimních prázdnin.
Podzimní prázdniny pro žáky tedy budou probíhat celý poslední říjnový týden - škola bude v tomto týdnu uzavřena a nebude se vyučovat.

Naše ZUŠ používá k distanční výuce program Moodle. Přihlašovací údaje jste již většinou dostali. Zde naleznete zadané úkoly, popřípadě se budete setkávat online se svými učiteli.
V rámci distančního studia se budeme snažit vést děti k větší samostatnosti a tvořivosti. 

Děkujeme za trpělivost a vaši přízeň v této náročné době.

Vedení ZUŠ Police nad Metují

Honey Land - výstava VO

přidáno: 2. 10. 2020 11:32, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 2. 10. 2020 11:35 ]


Aktuální info k výuce od 5.10.2020

přidáno: 2. 10. 2020 7:31, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče, milí žáci!

Uplynulé dva týdny byly pro mnohé z nás velmi náročné. Děkujeme všem, kteří jste nám svým pozitivním přístupem pomáhali a pomáháte nadále toto náročné období překonat. 
Chceme vás informovat o průběhu výuky na naší ZUŠ v příštím týdnu. 

Škola zůstává otevřená a výuka bude probíhat ve všech oborech - hudebním, výtvarném a tanečním!

Výuku na tanečním oboru jsme upravili tak, aby splňovala hygienické požadavky KHS. O podrobnostech vás bude informovat paní učitelka Alžběta Černá.
Výuka na výtvarném oboru a grafice zůstává bez omezení.
Z kolektivních předmětů na hudebním oboru se ruší výuka orchestrů pěveckých sborů.
Hudební nauka probíhá v plném rozsahu

Výuka na naší škole probíhá za přísných hygienických pravidel. Zaměstnanci i žáci jsou povinni nosit roušky a pravidelně si před každou další hodinou dezinfikovat ruce a dotykové plochy. Od tohoto týdne také není dovolen vstup do budovy školy zákonným zástupcům, pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu.

V případě jakýchkoliv změn a nových vládních nařízeních vás budeme informovat na stránkách školy www.zuspolice.cz.

Děkujeme Vám všem za podporu, vstřícnost, trpělivost a spolupráci.

Vedení ZUŠ

ŘEDITELSKÉ VOLNO 25. 9. 2020

přidáno: 24. 9. 2020 7:45, autor: Beran Vladimír

Ředitelství ZUŠ vyhlašuje na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno - proto se v tento den v ZUŠ nevyučuje a budova školy je uzavřena. 
Původně jsme byli rozhodnuti se k doporučení ministra zdravotnictví nepřipojit, ale vývoj epidemiologické situace nás dovedl ke změně názoru.
Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření od 18.9.2020

přidáno: 18. 9. 2020 0:13, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
Milé děti,

na základě rozhodnutí MZ ČR  je od 18. září 2020 povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, tedy i při samotném vyučování.

Výjimku tvoří výuka zpěvu, hra na dechové nástroje a vzdělávání v tanečním oboru.

Děkujeme za pochopení a budeme doufat, že výše uvedené bude jedno z posledních opatření omezující jednotlivé segmenty vzdělávání v ČR.

S pozdravem a přáním všeho dobrého


Lubor Bořek, ředitel

Informace k organizaci nového školního roku vzhledem epidemické situaci

přidáno: 31. 8. 2020 2:38, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče a žáci,

se začínajícím školním rokem zveřejňuji základní sadu informací týkající se vlivu epidemické situace na výuku v ZUŠ Police nad Metují od 1. září 2020.

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena plošná pravidla při organizaci vstupu dětí a žáků do budovy a pohyb osob před budovou.
 • Nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách a odděleních.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Prosíme zákonné zástupce žáků a další osoby uvnitř budovy školy, aby svůj pobyt v budově zkrátili na nejkratší možnou dobu.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, případně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači po dobu 20 až 30 sekund, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci,  kterých  se  zákaz  nedotkne,  pokračují  v prezenčním  vzdělávání. 
 • Žáci základní umělecké školy nemají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola  nemá  povinnost  aktivně  zjišťovat  u  jednotlivých  žáků  příznaky  infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti  svalů  a  kloubů,  průjem,  ztráta  chuti  a  čichu  apod.),  ale bude těmto  příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

  • příznaky jsou  patrné  již  při  příchodu  žáka do  školy  –  žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka  –  tuto  skutečnost  oznámit  zákonnému  zástupci  neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se  vyskytnou,  jsou  patrné  v průběhu  přítomnosti  žáka ve  škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně  informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 
 • Ve  všech  uvedených  případech  škola  informuje  zákonného  zástupce,  resp.  zletilého  žáka  nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS  nebo MZd dojde  k uzavření školy, platí u škol a školských  zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • S ohledem na  povinnost  základních  uměleckých  škol  poskytovat  vzdělávání  distančním způsobem, se úplata nevrací. 

V Polici nad Metují dne 28. srpna 2020

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S ABSOLVENTY - ONLINE STREAM

přidáno: 26. 6. 2020 5:10, autor: Bořek Lubor   [ Aktualizováno 26. 6. 2020 6:24 uživatelem Beran Vladimír ]

Zdravím absolventy ZUŠ Police nad Metují,  jejich rodiny i veřejnost.


Ve středu 24. června 2020 proběhlo od 15:00 hodin slavnostní předávání závěrečných vysvědčení 

a pamětních listů v koncertním sále naší ZUŠ za účasti starosty města.


Vzhledem k probíhajícím hygienickým opatřením nebyla možná účast rodin absolvujících žáků.


Snažili jsme se tuto nepříjemnou "novinku" oproti minulým ročníkům vyvážit tím, že jsme téměř hodinový

program natáčeli a živě stremovali na našem kanálu Filmohra na YouTube.

Absolventům a jejich rodinám jsme zaslali o vysílání informaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o technickou novinku, kde jsme si ještě nebyli úplně jistí, tak jsme nezvolili širší publicitu.

Vysílání se ale podařilo - a na zmiňovaném kanálu je k dispozici záznam, který si zde můžete prohlédnout. 


Přeji pěkný den.


Vladimír Beran


1-10 of 435