Aktuality

Mimořádné opatření od 18.9.2020

přidáno: 18. 9. 2020 0:13, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
Milé děti,

na základě rozhodnutí MZ ČR  je od 18. září 2020 povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, tedy i při samotném vyučování.

Výjimku tvoří výuka zpěvu, hra na dechové nástroje a vzdělávání v tanečním oboru.

Děkujeme za pochopení a budeme doufat, že výše uvedené bude jedno z posledních opatření omezující jednotlivé segmenty vzdělávání v ČR.

S pozdravem a přáním všeho dobrého


Lubor Bořek, ředitel

Informace k organizaci nového školního roku vzhledem epidemické situaci

přidáno: 31. 8. 2020 2:38, autor: Bořek Lubor

Vážení rodiče a žáci,

se začínajícím školním rokem zveřejňuji základní sadu informací týkající se vlivu epidemické situace na výuku v ZUŠ Police nad Metují od 1. září 2020.

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena plošná pravidla při organizaci vstupu dětí a žáků do budovy a pohyb osob před budovou.
 • Nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách a odděleních.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Prosíme zákonné zástupce žáků a další osoby uvnitř budovy školy, aby svůj pobyt v budově zkrátili na nejkratší možnou dobu.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, případně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači po dobu 20 až 30 sekund, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci,  kterých  se  zákaz  nedotkne,  pokračují  v prezenčním  vzdělávání. 
 • Žáci základní umělecké školy nemají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola  nemá  povinnost  aktivně  zjišťovat  u  jednotlivých  žáků  příznaky  infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti  svalů  a  kloubů,  průjem,  ztráta  chuti  a  čichu  apod.),  ale bude těmto  příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

  • příznaky jsou  patrné  již  při  příchodu  žáka do  školy  –  žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka  –  tuto  skutečnost  oznámit  zákonnému  zástupci  neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se  vyskytnou,  jsou  patrné  v průběhu  přítomnosti  žáka ve  škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně  informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 
 • Ve  všech  uvedených  případech  škola  informuje  zákonného  zástupce,  resp.  zletilého  žáka  nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS  nebo MZd dojde  k uzavření školy, platí u škol a školských  zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • S ohledem na  povinnost  základních  uměleckých  škol  poskytovat  vzdělávání  distančním způsobem, se úplata nevrací. 

V Polici nad Metují dne 28. srpna 2020

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S ABSOLVENTY - ONLINE STREAM

přidáno: 26. 6. 2020 5:10, autor: Bořek Lubor   [ Aktualizováno 26. 6. 2020 6:24 uživatelem Beran Vladimír ]

Zdravím absolventy ZUŠ Police nad Metují,  jejich rodiny i veřejnost.


Ve středu 24. června 2020 proběhlo od 15:00 hodin slavnostní předávání závěrečných vysvědčení 

a pamětních listů v koncertním sále naší ZUŠ za účasti starosty města.


Vzhledem k probíhajícím hygienickým opatřením nebyla možná účast rodin absolvujících žáků.


Snažili jsme se tuto nepříjemnou "novinku" oproti minulým ročníkům vyvážit tím, že jsme téměř hodinový

program natáčeli a živě stremovali na našem kanálu Filmohra na YouTube.

Absolventům a jejich rodinám jsme zaslali o vysílání informaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o technickou novinku, kde jsme si ještě nebyli úplně jistí, tak jsme nezvolili širší publicitu.

Vysílání se ale podařilo - a na zmiňovaném kanálu je k dispozici záznam, který si zde můžete prohlédnout. 


Přeji pěkný den.


Vladimír Beran


Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

přidáno: 26. 6. 2020 0:50, autor: Bořek Lubor

Výsledek přijímacího řízení 

na ZUŠ Police nad Metují, okres Náchod, Komenského nám. 108, Police nad Metují 54954

konané ve dnech 15.-17. 6. 2020


Žáci přijatí na hudební obor


 1. 4029597

 2. 4028486

 3. 3977380

 4. 4020709

 5. 3857392

 6. 3999600

 7. 4016265

 8. 3990712

 9. 3992934

 10. 4045151

 11. 4047373

 12. 4005155

 13. 4060705

 14. 4051817

 15. 4066260

 16. 4012932

 17. 3958493

 18. 4070704

 19. 3874057

 20. 4017376

 21. 3981824

 22. 4038485

 23. 4031819

 24. 3956271

 25. 4048484

 26. 4064038

 27. 4072926

 28.  4042929

 29. 3979602

 30. 3975158

 31. 4067371

 32. 4041818

Žáci přijatí na taneční obor 1. 3978491

 2. 4021820

 3. 3994045

 4. 3996267

 5. 3997378

 6. 3980713

 7. 3970714

 8. 3972936

 9. 4008488

 10. 3987379

 11. 4010710

 12. 3988490

 13. 4056261

Zájemci o studium na naší ZUŠ Police nad Metují!

přidáno: 12. 5. 2020 1:45, autor: Bořek Lubor

Od 11. 5. 2020 probíhá na naší škole zápis do jednotlivých studijních oborů. Elektronickou přihlášku vyplňte na webových stránkách školy http://www.zuspolice.cz/pro-rodice/prihlaska a nebo na stránkách iZUŠ Přihláška do ZUŠ. Vzhledem k mimořádné situaci vás budeme posléze osobně kontaktovat telefonicky a domluvíme se s vámi na dalším postupu. Veškeré informace ke studiu naleznete na našich webových stránkách. V případě dalších dotazů  nás neváhejte kontaktovat na těchto telefonních číslech:


Lubor Bořek: 602 466 556, ředitel školy

Vladimír Beran: 608 330 531, zástupce ředitele pro nehudební obory

Michaela Ševců: 607 224 264, zástupce ředitele pro hudební obory

Kancelář školy: 491 541 155Aktuální informace o zahájení studia na ZUŠ

přidáno: 6. 5. 2020 6:26, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 21. 5. 2020 22:35 ]

Milí rodiče a žáci hudebního oddělení!

MŠMT rozhodlo o znovuotevření základních uměleckých škol od 11. 5. 2020 a povinnosti podepsat čestné prohlášení před opětovným zahájením výuky žáka.

Potvrzujeme, že naše škola se vám opět otevře od pondělí 11. 5. 2020, 
a to zatím pouze pro individuální výuku na hudebním oboru!

Taneční a výtvarný obor se otevřou až v pondělí 25.5.2020.

Ohledně podrobností individuální výuky se informujte u učitelů svých dětí.
Kolektivní výuka na hudebním oboru bude do konce školního roku 2019/2020 pokračovat distančně.
Výjimku tvoří výuka sborového zpěvu s upravenými počty žáků ve skupinách. 
Probíhat bude v týdnu od 25. 5. 2020. Více vás budou informovat paní učitelky.

Na základě metodiky vydané MŠMT vás níže informujeme o mimořádných opatřeních, které budou platné do konce školního roku.

Pokud se rozhodnete využít možnosti docházky vašich dětí k prezenční výuce do ZUŠ, prosíme vás, abyste vytiskli a podepsali  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (odkaz na vyplněný formulář jste dostali v mailu) a Vaše dítě ho doneslo při první návštěvě do ZUŠ. 
Na tomto odkazu najdete již předvyplněný formulář, který stačí pouze podepsat. 

Připomínáme, že pokud vaše dítě chodí na více oborů, bude muset přinést podepsané formuláře pro každého vyučujícího! (Za každý obor tedy obdržíte mail s odkazem na konkrétní formulář se studijním zaměřením žáka.)
Je povinností žáka přinést na první hodinu vyplněné a podepsané prohlášení - bez tohoto prohlášení nebude moci být žák vpuštěn do školy!!

Volné nevyplněné formuláře vám budou k dispozici i ve vstupním prostoru ZUŠ. 

Pozn.: Nevyplněný formulář naleznete také níže jako přílohu této stránky. Kliknutím na šipku vpravo si soubor můžete stáhnout a vytisknout.

***************************************************************************************************************************************************

Mimořádná opatření týkající se provozu školy a výuky platná pro zaměstnance a žáky do konce školního roku 2019/2020 
Vydává ředitel školy na základě metodiky MŠMT (Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce šk.r. 2009/2020, 30. 4. 2020)

1. Žák na první hodině odevzdá podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy!

2. Do školy je zakázán vstup žákům s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu). 
    Škola má v případě zjištění, že žák vykazuje některé symptomy, povinnost kontaktovat hygienickou stanici!

3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

5. Při výuce je možné při dodržení odstupu min. 1,5m roušku odložit. V opačném případě se rouška používá i při výuce. 
    Výjimku tvoří výuka hry na dechové nástroje a výuka zpěvu. Žák je vybaven sáčkem na uložení roušky.

6. Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. 

7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce      v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání). 
Děkujeme a těšíme se na shledanou.

S pozdravem
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

TROCHU JSME SE MIHLI V "TELCE"

přidáno: 23. 4. 2020 14:37, autor: Beran Vladimír

Je to sice už dost starý příběh - a to jak z hlediska období, 
kdy se odehrála jeho hlavní část (holocaust), tak i z našeho pátrání po lidských osudech před deseti lety (2010), ale můžeme to chápat i jako neplánovaný dárek České televize ke třicetinám naší školy. 
Připomínají nám tím totiž náš největší filmový úspěch, kdy jsme nejenom vyhráli televizní soutěž, ale také Český Videosalon, 
kde byl vyhlášen nejlepším dokumentem 
v "dospělácké" kategorii.
Také jsme se v té době spřátelili s tvůrci vítězného filmu Videosalonu v kategorii hraných filmů Andělé na kolejích 
a oba filmy měly společnou STYLOVOU PROJEKCI.
Celých těch deset let od natočení filmu Vůle Žít se filmařinou 
 Grafice naší školy pochopitelně zabýváme dále,
ale upřímně - tak silný příběh - s tak mocným poselstvím 
Života na pozadí snad největší tragédie lidstva jsme už neobjevili, ale ono je to možná dobře. 
Z příběhů, které jsme během natáčení Vůle Žít slyšeli, co jsme v Terezíně zažili a v archivech viděli - jsme mohli publikovat jen část, a i z toho nám běhala husí kůže po zádech ještě dost dlouho.
Abych to přiblížil - při stříhání filmu je nezbytné si jednotlivé záběry mnohokrát přehrávat znovu a znovu - abychom nalezli 
ty správné akcenty, proporce, umístění, ozvučení...
I v tom trošku chaotickém dvanáctiminutovém sestřihu, který ČT z našeho původního čtyřicetiminutového filmu odvysílala 
si zkuste představit některé záběry, které jsme viděli - desetkrát... dvacetkrát... Nebudu nadsazovat, když přiznám, 
že to byly pro nás velmi pohnuté chvíle ... a i nějaká ta slzička se skrytě "vyloupla".
NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ vás navede na pořad ČT2, kde byla dnes ukázka z našeho filmu reprízována. Říkejme tomu takový rozsáhlejší trailer. 
V tomto období, kdy jsou školy uzavřeny a Grafika realizuje distanční výuku, třídíme a publikujeme postupně i náš filmový archiv. Vůle Žít tam zatím není, ale v nejbližších dnech to napravíme. Až se tam objeví, tak dám vědět, ale i předtím 
se můžete podívat na náš YouTube kanál FILMOHRA. Něco tam už je - a bude to přibývat.
A na naši DISTANČNÍ VÝUKU se mrkněte také...Velikonoční pozdrav

přidáno: 12. 4. 2020 6:47, autor: Bořek LuborMilí žáci, rodiče, prarodiče a přátelé školy!


Uplynul již celý měsíc od vyhlášení karantény a uzavření škol. Pro nás všechny začalo období hledání nových způsobů komunikace. Počáteční nadšení, že výuka bude probíhat zase trochu jinak a zpestří se tak každodenní školní rutina, vystřídalo rozčarování a touha po tom se zase reálně vidět. I ti žáci, kteří před vypuknutím karantény nemohli přijít Marii Terezii na jméno pro zavedení povinné školní docházky, se netěší na nic jiného, než na chvíli, kdy se jim dveře školy opět otevřou a uvidí své spolužáky a učitele.

Velmi nás, milí žáci, těší, že jste i v této době nezanevřeli na umění a se svými učiteli i nadále většina z vás komunikuje. Oceňujeme čas, který vedle školních povinností věnujete hře na nástroj, tanci, malbě,atd….a zasíláte výstupy své práce v podobě audio a video nahrávek, fotek,... Utvrzuje nás to v přesvědčení, že pro mnohé z vás není výuka v ZUŠ další povinností, ale něčím, co vám přináší potěšení. A to je moc dobře!

 Všechno se někdy přejí a trávit život pouze on-line se, myslím, většině z nás již přejedlo. Blíží se Velikonoce, ale letos budou trochu jinak. Po ulicích neuvidíme chodit party dětí s pomlázkou a košíčky plných sladkostí a malovaných vajíček, neuvidíme ani party potácejících se mladíků, kteří už z malovaných vajíček vyrostli a za vyšlehání dostávají jinou odměnu. V místech, kde se do dnešní doby zachovalo tradiční pojetí Velikonoc, bude změna ještě citelnější. Mladé dívky se neoblečou do krásných krojů, které uchovávaly celý rok pro tuto chvíli, neroztočí naškrobené sukýnky v kole se švarnými junáky za doprovodu vesnické dechovky a  stoly se nebudou prohýbat pod nejrůznějšími laskominami. Lidé budou trávit čas v malých rodinných kruzích. Ale i tak můžeme prožít Velikonoce hezky. Upéct perníčky, namalovat vajíčka, udělat jarní výzdobu, jít společně někam do přírody, to vše můžeme i v karanténě. Ale hlavně, zkusme se o těchto Velikonocích “vypnout” a trochu si od toho internetového smogu odpočinout. Předpokládám, že se nám asi nic nestane, když si denně nepřečteme další hrozivé zprávy o tom, jak koronavirus postupuje Českou republikou, o tom, co vláda nově povolila a nově zakázala a videonávod, jak šít roušky, již známe všichni nazpaměť:-).

Myslím, že už si všichni potřebujeme vyvětrat hlavu. Ale kdybyste si přeci jen chtěli něco pustit, tak můžete níže kliknout na videozáznam představení pohádky "Plaváček", který vám nabízíme jako dárek k letošním Velikonocům. 

(A děkujeme Sebastianu Hartovi za jeho pořízení! :-) )


Rozloučení s „Plaváčkem“

přidáno: 26. 3. 2020 6:29, autor: Bořek Lubor

“Obklopen všemi, které mám rád.” 

Touto větou ze závěrečné písně hudebního představení „Plaváček“ jsme se s vámi diváky loučili v Kolárově divadle. Bylo to dojemné asi pro nás pro všechny...

V tu chvíli jsme ještě nikdo z nás netušil, že o několik dní později se nám všem život obrátí naruby. Že po Plaváčkovi v nejbližších týdnech, měsících... nic dalšího nepřijde.

O to větší vděčnost prožíváme, že jsme to ještě stihli. Nejen vám připravit hudební zážitek, ale snad také do tohoto nejistého období předat trochu té naděje, která umírá poslední. 

            Podmínky na bojišti se mění každou minutu a už za 14 dní od chvíle, kdy se píšou tyto řádky a vyjde další číslo Polického měsíčníku, může být  vše ještě úplně jinak. 

Také naše ZUŠ se musela vyrovnat s novou skutečností a přizpůsobit se aktuální situaci. Další plánované akce, soutěže, koncerty jsme museli buď úplně zrušit a nebo odložit. Společně hledáme nové způsoby komunikace a výuky stejně jako naši kolegové ze Základní školy. Podle individuálních možností využíváme výdobytky moderní doby k vedení výuky na dálku, nabízíme našim žákům zajímavé odkazy, kde se mohou sami vzdělávat a inspirovat, pokoušíme se nahrávat audia a videa s návody, necháváme děti, aby se samy nahrávaly a výsledky posílaly učitelům. Zároveň se ale snažíme nezahlcovat je dalšími povinnostmi, ale spíše žákům zpestřit dny za zavřenými dveřmi. Je to pro nás všechny velká výzva a věřím, že nás toto období nakonec velmi obohatí.

 A dost možná, že již obohatilo...Nevážíme si již teď mnohem více života a zdraví? Nejsme mnohem více vděční za každý den, který můžeme prožít s rodinou? Nezjistili jsme, že to vůbec nevadí, že nemáme všechno hned, teď? A milí rodiče, poté, co se snažíme naše potomky doma něco naučit, nevážíme si mnohem více práce učitelů ze ZŠ a s hlubokou úctou nesmekáme před jejich prací? 

Čím vás, milé spoluobčany města Police povzbudit... Snad slovy písně z muzikálu „Sněhová královna“ od Adélky Kubečkové, kterou naše škola prováděla před 4 roky:

                                 “Neztrácej víru, na Boha hleď. V Něm najdeš sílu jít stále vpřed.

                                    Láska je silnější, než bol a žal, i kdyby ti sníh  do očí vál! 

Neztrácej lásku, naději vem. Jdi temnou nocí, než přijde den.

 Až vzejde svítání, roztaje sníh, do našich srdcí se vrátí smích.”

 

(Michaela Ševců, zástupkyně ředitele ZUŠ)


Torzo uměleckých soutěží

přidáno: 26. 3. 2020 6:18, autor: Bořek Lubor   [ aktualizováno 26. 3. 2020 6:18 ]

Každé jaro začíná maratón uměleckých soutěží, které pro jednotlivé obory základních uměleckých škol vyhlašuje MŠMT.

Letos měli soutěžit klavíristé, kytaristé, hráči na smyčcové nástroje, a také dechové orchestry.

Na přelomu února a března odstartovaly soutěže svými okresními koly, odkud vítězové postupují do krajských kol. V našem okrese jsme stihli uspořádat pouze okresní kola ve hře na klavír a na kytaru – obě proběhla v úterý 3. března 2020. Pak přišly jarní prázdniny a v jejich průběhu nečekaná situace s celostátní karanténou, v jejíž souvislosti MŠMT vyhlásilo zrušení všech soutěží do konce školního roku…

A jak dopadla okresní kola?

Kytaristé se sešli v ZUŠ Hronov která byla pořadatelem tohoto okresního kola.

Naši školu reprezentovali čtyři sólisté a jedno kytarové duo ze tříd učitelů Tomáše a Petra Ševců.

A reprezentovali skvěle! Všichni získali první místa ve svých kategoriích a postup do krajského kola!

 • Ševců Zuzana (0.b kategorie)     - 1. místo
 • Kubeček Jan (II. kategorie)        - 1. místo
 • Bohadlo Oldřich (III. kategorie) - 1. místo
 • Uhnavý Vladimír (VI. kategorie) - 1. místo, absolutní vítěz

·         Kytarové duo (Šedivý Ludvík, Hlušková Karolína)    - 1. místo

Vláďa Uhnavý se stal dokonce absolutním vítězem celé soutěže s nejvyšším počtem dosažených bodů. Gratulujeme!

                           

Klavírní soutěž proběhla ve stejný den v ZUŠ Náchod. A stejná situace se opakovala i tam.

Žákyně ze tříd Reginy Goslinské, Aliny Kozlovské a Karoliny Sorokinové byly skvěle připravené a dosáhly vynikajících výsledků ve svých kategoriích – první místa včetně postupů do krajského kola:

 • Brandová Emily (0. kategorie)              - 1. místo
 • Veselská Klára (II. kategorie)              - 1. místo
 • Mošnová Johanka (III. Kategorie)        - 2. místo
 • Mazurková Karolína (IV. kategorie)      - 1. místo
 • Cvrkalová Amelie (VIII. kategorie)       - 1. místo

Škoda, že vzhledem k následujícím okolnostem nemohli naši žáci poměřit své síly také na krajské úrovni.

Přesto jim i jejich pedagogům blahopřejeme ke skvělé reprezentaci!


1-10 of 428